دکتر سهراب شهزادی

 استاد جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

This entry was posted in کمیته علمی. Bookmark the permalink.