دکتر بهروز سلامت

 استادیار الکتروفیزیولوژی، پژوهشکده ی علوم  و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی

This entry was posted in کمیته علمی. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *