دکتر رضا خسروآبادی

 استادیار مهندسی پزشکی، پژوهشکده ی علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی

This entry was posted in کمیته علمی. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *