همایش‌های پیشین

اولین همایش نقشه‌برداری مغز

اولین همایش بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران

رئیس همایش: پروفسور مجتبی زارعی

دبیر علمی: پروفسور مجتبی زارعی

دبیر اجرایی:

۱۶-۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

کتابچه

وب‌سایت

دومین همایش نقشه‌برداری مغز

دومین همایش بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران

رئیس همایش: پروفسور مجتبی زارعی

دبیر علمی: دکتر علی یونسی

دبیر اجرایی: دکتر رضا خسروآبادی

۲۳-۲۵ آبان ۱۳۹۴

کتابچه

وب‌سایت

سومین همایش نقشه‌برداری مغز

سومین همایش بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران

رئیس همایش: دکتر عباس علوی

دبیر علمی: پروفسور مجتبی زارعی

دبیر اجرایی: دکتر مسعود طهماسیان

۲۷-۲۹ شهریور ۱۳۹۵

کتابچه

وب‌سایت

چهارمین همایش نقشه‌برداری مغز 

چهارمین همایش بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران

رئیس همایش: پروفسور مجتبی زارعی

دبیر علمی: دکتر احسان کامرانی

دبیر اجرایی: دکتر مسعود طهماسیان

۳-۵ آبان ۱۳۹۶

کتابچه

وب‌سایت

پنجمین همایش نقشه‌برداری مغز 

پنجمین همایش بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران

رئیس همایش: پروفسور مجتبی زارعی

دبیر علمی: دکتر مسعود طهماسیان

دبیر اجرایی: دکتر بهروز سلامت

۷-۹ مهر ۱۳۹۷

کتابچه

وب‌سایت

ششمین همایش نقشه‌برداری مغز

ششمین همایش بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران

رئیس همایش: پروفسور مجتبی زارعی

دبیر علمی: دکتر مسعود طهماسیان

دبیر اجرایی: دکتر بهروز سلامت

۱۷-۱۹ مهر ۱۳۹۸

کتابچه

وب‌سایت

هفتمین همایش نقشه‌برداری مغز 

هفتمین همایش بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران

رئیس همایش: پروفسور مجتبی زارعی

دبیر علمی: دکتر مسعود طهماسیان، دکتر علی خطیبی، دکتر سعید اورعی یزدانی

دبیر اجرایی: دکتر فاطمه سامع

۱۹-۲۲ آبان ۱۳۹۹

کتابچه

وب‌سایت

هشتمین همایش نقشه‌برداری مغز

هشتمین همایش بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران

رئیس همایش: پروفسور مجتبی زارعی

دبیر علمی: دکتر رضا لشگری

دبیر اجرایی: دکتر فاطمه سامع، دکتر هستی شعبانی

۲۵-۲۷ آبان ۱۴۰۰

کتابچه

وب‌سایت

 


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان همایش