برگزار‌کنندگان

 

رئیس همایش

پروفسور مجتبی زارعی: استاد نورولوژی و علوم اعصاب، پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

 

دبیر علمی همایش

دکتر رضا خسروآبادی: استادیار مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

 

دبیر اجرایی همایش

دکتر هستی شعبانی: استادیار مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

 


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان همایش