کمیته اجرایی

اصغری، الهه

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: کارشناسی روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: elaheasghari72@gmail.com

اکبری، آرش

سمت اجرایی: مسئول تیم برگزاری نمایشگاه مرتبه علمی: مدیر عامل و بنیانگذار هایتکس پست الکترونیکی: a1035403@gmail.com

حاجی حسنی، مجتبی

سمت اجرایی: مسئول تیم ارتباط با صنعت مرتبه علمی: گروه مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: m_hajhasani@sbu.ac.ir

حبیبی، سحر

سمت اجرایی: مسئول دبیرخانه مرتبه علمی: گروه مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: elaheasghari72@gmail.com

خراسانی، مهزاد

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: mahzad.khorassani@gmail.com

خوشه بست باغسنگانی، مصطفی

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری، توحید شهر، سبزوار، ایران پست الکترونیکی: mostafakhooshebast@gmail.com

رحیمی، زهره

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: zohreh1995rahimi@gmail.com

رضایی، یزدان

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: yazdanrezaee94@gmail.com

سامع، فاطمه

سمت اجرایی: دبیر اجرایی همایش مرتبه علمی: محقق پسادکتری، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: f_samea@sbu.ac.ir

سوسرایی، فاطمه

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: soosaraee@gmail.com

شریفی، حمیدرضا

سمت اجرایی: مسئول تیم پشتیبانی و تدارکات مرتبه علمی: گروه مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: sharifi3241@yahoo.com

شعبانی، هستی

سمت اجرایی: دبیر اجرایی همایش مرتبه علمی: گروه مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: ha_shabani@sbu.ac.ir

صادقی، سعید

سمت اجرایی: مسئول تیم اجرایی دانشجویی مرتبه علمی: گروه علوم شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: saeidsadeghi.psychologist@gmail.com

عدالتی‌نیا، حسام

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران پست الکترونیکی: hesam.edalatinia@Gmail.Com

فخری ضامنجانی، سید مصطفی

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: mostafa.fakhri1991@gmail.com

قاسمی، فائزه

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: masall.gh1996@gmail.com

کدخدارستم، فاطمه

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: دانشجوی کارشناسی، روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. پست الکترونیکی: f.kadkhodarostam@mail.sbu.ac.ir

کوزه‌گران، نسترن

سمت اجرایی: مسئول دبیرخانه مرتبه علمی: گروه مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: koozehgaran.edu@gmail.com

محمدی مهموئی، احسان

سمت اجرایی: مسئول تیم تولید محتوا مرتبه علمی: کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: ehsan.mhd87@gmail.com

محمدی، فاطمه سادات

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: 77f.mohammadi@gmail.com

محمودیان مهر، علی

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: alimhd.m@gmail.com

موسایی، شایان

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: s.mousaee@yahoo.com

نعمتی، سما

سمت اجرایی: اعضای تیم دانشجویی مرتبه علمی: دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران پست الکترونیکی: sama.nematy@gmail.com


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان همایش